fot. Parowozownia Wolsztyn

Konkurs na dyrektora Parowozowni Wolsztyn

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn, na czas określony – 3 lat.

I

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje kandydatów:

A. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie,
3. udokumentowany jeden z trzech warunków wymienionych poniżej:

a) minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym, w tym w obszarze związanym z kolejnictwem lub muzealnictwem związanym z techniką, przemysłem, mediami i promocją,
b) prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z kolejnictwem, a w szczególności z produkcją lub naprawą komponentów lub części do taboru kolejowego,
c) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością muzealniczą, kulturalną, kolejową lub medialno-promocyjną.

B. Preferowane:

1. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie związane z kolejnictwem ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego lub towarowego względnie infrastruktury kolejowej,
2. doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w jednostkach organizacyjnych kolejnictwa,
3. znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji, funkcjonowania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
4. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn,
5. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
6. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
7. predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem, w tym kształtowania harmonijnych relacji w zespole.
Do udziału w postepowaniu konkursowym dopuszcza się także kandydatów posiadających wyższe wykształcenie o specjalności menedżera kultury w zakresie organizowania i zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną i zarządzania dziedzictwem kulturowym posiadających co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy, w szczególności w publicznych instytucjach kultury.

C. Dodatkowe:

1. znajomość języka obcego; preferowane języki: j. angielski/niemiecki,
2. ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w jednostkach organizacyjnych kolejnictwa oraz zasobami ludzkimi, a także dodatkowe kwalifikacje zawodowe np. biegłego rzeczoznawcy w transporcie kolejowym lub dotyczące publicznych instytucji kultury nie związanych bezpośrednio z kolejnictwem,
3. odporność na stres , umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
4. kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

II

Wymagane dokumenty:

1. pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn,
2. autorski program działania Parowozowni Wolsztyn na okres 3 lat, dostarczony w formie pisemnej, zawierający między innymi:

a) ramowy program działalności instytucji,
b) sformułowanie misji i celów strategicznych,
c) opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,
d) opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i eksponatów będących własnością Parowozowni Wolsztyn,
e) plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,
f) założenia współpracy z organizatorami instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn, tj. Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Powiatem Wolsztyńskim i Gminą Wolsztyn oraz PKP CARGO S.A.,
g) założenia współpracy z podmiotami z zakresu turystyki, organizacjami pożytku publicznego, placówkami oświatowymi i kulturalnymi jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowymi instytucjami kultury,

3. życiorys z adresem do korespondencji i przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia,
4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
6. oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zawartych w ofercie i dokumentach,
9. klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych wraz z potwierdzeniem zapoznania się z jej treścią poprzez podpisanie i złożenie jej razem z dokumentacją (załącznik do niniejszego ogłoszenia).
10. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
11. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością w branży transportu kolejowego lub wymienionych w pkt. C/2,
12. przystępujący do konkursu może dołączyć inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, dorobek zawodowy, w tym także dokonania naukowe oraz działalność społeczną.

Dokumenty wymienione w punktach 1-12 powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata przystępującego do konkursu.

III 

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera względnie składać w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na:

fot. Parowozownia Wolsztyn

fot. Parowozownia Wolsztyn

 

Departament Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, do godz. 15:30, z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn – NIE OTWIERAĆ”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

IV 

Zakres uprawnień i zadań dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn określony jest w statucie tej instytucji oraz w regulaminie organizacyjnym, które są do pobrania ze stron internetowych pod linkami:

Statut
Regulamin

V

1. Informacje dodatkowe o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn można uzyskać w tej instytucji lub poprzez jej stronę internetową oraz w Departamencie Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: tel. 61 626 70 00; e-mail: dt.sekretariat@umww.pl
2. Kandydat na dyrektora zostanie wyłoniony w trybie otwartego i jawnego konkursu przez czteroosobową komisję konkursową, do której każdy z czterech organizatorów deleguje po jednym swoim przedstawicielu. Skład komisji konkursowej powołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały.
3. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia terminu ich składania.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
II etap – rozmowy kwalifikacyjne.

5. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn, a także Urzędu Miejskiego w Wolsztynie i Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. PKP CARGO S.A. poinformuje o wynikach konkursu zgodnie z przepisami Spółki.
7. Kandydat na dyrektora instytucji Parowozownia Wolsztyn wyłoniony w postępowaniu konkursowym zostanie powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały podjętej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.; art. 41 ust. 2 pkt. 6). Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko (art. 15 ust.5 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.194).

VI 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w ramach konkursu informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP .
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji dokumentów.
3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z: ustawy o samorządzie województwa, kodeksu pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl .
6. Dane osobowe (imię i nazwisko) kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym mogą być ujawnione w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW przez okres 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego.
7. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego. Dane osobowe zawarte w protokołach z posiedzeń komisji konkursowej (imiona i nazwiska) będą przetwarzane wieczyście, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
8. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub wynika to z wymogu prawa lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
10. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną, o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
14. Państwa dane osobowe będą ujawniane:

a) komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego;
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.

15. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
16. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie są przekazywane

* Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
1
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
3
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
1