fot. Materiały organizatora

Konsultacje regulaminu przyznawania stypendiów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

Konsultacje regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

W związku z powyższym na mocy Uchwały Nr 7184/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2023 roku rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

Forma konsultacji:

Konsultacje odbędą się w formie przesyłania uwag wyłącznie drogą elektroniczną na adres: dk.sekretariat.umww.pl –  pobierz dokument 

Zachęcamy do zgłaszania uwag, sugestii, opinii do treści projektu uchwały w okresie od 22 września 2023 r. do 5 października 2023 r.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl oraz na portalu kulturaupodstaw.pl.

 

Uwaga: Nieprzesłanie uwag, sugestii i opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Uchwała Nr 7184/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury – pobierz dokument

Załącznik Nr 1 do Uchwały 7184/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego – projekt Uchwały – pobierz dokument

Załącznik Nr 2 do uchwały 7184/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego – formularz konsultacyjny – pobierz dokument 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
3
Świetne
Świetne
3
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
1